แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,269,075
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
228,200
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3,554,750
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8,888,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,709,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 15,649,325

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมปศุสัตว์
3 19,500
  1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
6 270,000
  1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน)
2 13,125
  1. กรมชลประทาน
1 8,808,000
  1. สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
2 3,258,000
    6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 90,000
    7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 23,750
    8. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรมการพัฒนาชุมชน) 2 100,700

    9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

40 3,066,250
รวมงบประมาณ 9 หน่วยงาน   15,649,325
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562