แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,269,075 1,062,517 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
228,200 465,505
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3,554,750 608,797
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8,888,000 947,800
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,709,200 1,552,360
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 15,649,325 4,636,979

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) กิจกรรม
 1. กรมชลประทาน
8,808,000  
 1. กรมพัฒนาที่ดิน (สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)
3,258,000  
 1. กรมปศุสัตว์
19,500 19,500
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน)
13,125  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
23,750 25,000
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน)
270,000 145,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  847,800
 1. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
100,700 190,280
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
90,000 78,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,066,250 3,331,399
รวมงบประมาณ หน่วยงาน 15,649,325 4,636,979
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563