การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

ปี 2558

ปี 2559

2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   127 ราย 232 ราย   430 ราย 225 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

40 ราย

พื้นที่ 157 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 28 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 21 ไร่ 9 โรงเรือน

22 ราย

พื้นที่ 25 ไร่ 12 โรงเรือน

39 ราย

พื้นที่ 100 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 102 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)   40 ราย

10 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

9 ราย

พื้นที่ 9 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

15 ราย

พื้นที่ 15 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

10 ไร่

10 ราย

34 ราย

พื้นที่ 84 ไร่

45 ราย

พื้นที่ 92 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 148 ไร่

60 ราย

พื้นที่ 165 ไร่

102 ราย

พื้นที่ 202 ไร่

 5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

 

 

20 ราย

พื้นที่ 70 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

15 ราย

 

6. Food bank (ราย/ไร่)     20 ราย

22 ราย

พื้นที่ 22 ไร่

 

83 ราย

พื้นที่ 229 ไร่

7. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)     20 ราย 22 ราย 17 ราย 26 ราย
8. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)   หัตถกรรม 7 ราย หัตถกรรม 30 ราย หัตถกรรม 30 ราย หัตถกรรม 30 ราย หัตถกรรม 20 ราย

9. อื่นๆ (ราย)

 

 

 

 

 

93 ราย

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560