การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   41 ราย     211 ราย 320 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

7 ราย

พื้นที่ 7 ไร่

9 ราย

พื้นที่ 9 ไร่

36 ราย

พื้นที่ 34 ไร่ 4 โรงเรือน

40 ราย

พื้นที่ 45 ไร่

27 ราย

พื้นที่ 36 ไร่ 7 โรงเรือน

35 ราย

พื้นที่ 48 ไร่ 6 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

8 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

13 ราย

พื้นที่ 18.50 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)          

8 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

 35 ราย

35 ราย

45 ราย

17 ราย

พื้นที่ 16 ไร่

55 ราย

34 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

6. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)   26 ราย       20 ราย
7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)   หัตถกรรม 5 ราย   หัตถกรรม 33 ราย   หัตถกรรม 30 ราย
8. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       18 ราย 42 ราย 31 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560