จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 9,739 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 115 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การอบรมเรื่องการจัดการผลผลิตกาแฟอราบิก้าหลังการเก็บเกี่ยว เรื่องการเลี้ยงหมูและการป้องกันโรค เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาด เรื่องการจัดการคุณภาพการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เรื่องการจัดการดูแลกาแฟอราบิก้าและโรคกาแฟอราบิก้า เรื่องการย้อมสีด้ายจากสีธรรมชาติ เรื่องการผลิตวัสดุเพาะกล้าเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก การติดตามและให้คำแนะนำการสร้างโรๆงเรือนปลูกมะเขือเทศโทมัส การปลูกฝักทองญี่ปุ่น การส้รางโรงเรือนปลูกพริกหวาน การปลูกอาโวคาโด การปลูกเสาวรส งานด้านหัตถกรรม  เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอราบิก้า กลุ่มหัตถกรรม รณรงค์ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563