จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 14,332 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 229 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของเกษตรกรเรื่องระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) การจัดประชุมเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ผล (กลุ่มผู้ปลูกเสาวรส กลุ่มผู้ปลูกมะม่วง) การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลิตอาหารสัตว์) และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ (กลุ่มยุวเกษตร กลุ่มหัตถกรรม ) รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก และการจัดเวทีชุมชน เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563