จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 8,649 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 245 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกผัก ปลูกพืชไร่ และการปลูกไม้ผล รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงสัตว์และประมง  การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมฟื้นฟูหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันจัดทำแผนชุมชน รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และการฝึกอบรมเรื่องระบบโลจิสติกส์ การสื่อสาร และการตลาด เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563