จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563