การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย (ราย)   223 ราย   285 ราย   177 ราย 19 ราย
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน   30 ราย

27 ราย

พื้นที่ 50 ไร่ 1 โรงเรือน

107 ราย

พื้นที่ 75 ไร่

105 ราย

พื้นที่ 70 ไร่

32 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

58 ราย

พื้นที่ 30 ไร่

30 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)  

56 ราย

พื้นที่ 125.50 ไร่

70 ราย

พื้นที่ 78 ไร่

92 ราย

พื้นที่ 130 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 64 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 35 ไร่

30 ราย

พื้นที่ 40 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

18 ราย

พื้นที่ 70 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 201 ไร่

135 ราย

พื้นที่ 1,345 ไร่

193 ราย

พื้นที่ 866 ไร่

97 ราย

พื้นที่ 608 ไร่

185 ราย

พื้นที่ 1,270.50 ไร่

90 ราย

พื้นที่ 299 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสตว์/ประมง (ราย)   37 ราย 30 ราย 27 ราย 10 ราย 22 ราย 16 ราย
6. อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)   หัตถกรรม 40 ราย หัตถกรรม 40 ราย หัตถกรรม 20 ราย   หัตถกรรม 40 ราย หัตถกรรม 40 ราย
7. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       25 ราย   10 ราย 22 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561