การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดความรู้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราย) 54 ราย 117 ราย 37 ราย 15 ราย 30 ราย 20 ราย 20 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

4 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 21 ไร่

9 ราย

14 โรงเรือน

11 ราย

21 โรงเรือน

5 ราย

17 โรงเรือน

4 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 

10 ราย

พื้นที่ 37 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 41 ไร่

7 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

8 ราย

37 โรงเรือน

6 ราย

พื้นที่ 5.5 ไร่

19 โรงเรือน

10 ราย

พื้นที่ 21.5 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืขไร่ (ราย/ไร่)  

 

       

10 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

 

6 ราย

10 ราย

5 ราย

9 ราย

15 ราย

14 ราย 12 ราย
6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (กลุ่ม/ราย)

ถ่านอัดแท่ง

1 กลุ่ม

8 ราย

หัตถกรรม

2 กลุ่ม

30 ราย

 

ถ่านอัดแท่ง

1 กลุ่ม

5 ราย

หัตถกรรม

1 กลุ่ม

6 ราย

 

ถ่ายอัดแท่ง

1 กลุ่ม

5 ราย

หัตถกรรม

2 กลุ่ม

20 ราย

 

ถ่านอัดแท่ง

1 กลุ่ม

10 ราย

หัตถกรรม

2 กลุ่ม

20 ราย

   
7. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       4 ราย 1 ราย 3 ราย  

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561