การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   697 ราย     32 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

4 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

26 ราย

พื้นที่ 16 ไร่ 14 โรงเรือน

13 ราย

พื้นที่ 11.75 ไร่

15 ราย

พื้นที่ 21 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 17 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

 

10 ราย

พื้นที่ 37 ไร่

16 ราย

พื้นที่ 41 ไร่ 5 โรงเรือน

8 ราย

พื้นที่ 11.5 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 23 ไร่

6 ราย

พื้นที่ 5.5 ไร่ 19 โรงเรือน

4. ส่งเสริมการปลูกพืขไร่ (ราย/ไร่)  

10 ราย

พื้นที่ 20 ไร่

       

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

 

6 ราย

14 ราย

5 ราย

11 ราย

15 ราย

14 ราย
6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย) แปรรูป 8 ราย

หัตถกรรม 30 ราย

แปรรูป 5 ราย

หัตถกรรม 6 ราย

แปรรูป 5 ราย

หัตถกรรม 20 ราย

แปรรูป 10 ราย

หัตถกรรม 20 ราย

แปรรูป 10 ราย

 
7. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       4 ราย 1 ราย 3 ราย

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560