การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)         365 ราย 257 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่)

 

52 ราย

พื้นที่ 52 ไร่

53 ราย

พื้นที่ 53 ไร่

51 ราย

พื้นที่ 51 ไร่

164 ราย

พื้นที่ 574 ไร่

66 ราย

พื้นที่ 66 ไร่

67 ราย

พื้นที่ 141.50 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

 

3 ราย 

พื้นที่ 7 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

25 ราย

พื้นที่ 28 ไร่

31 ราย

พื้นที่ 31 ไร่

117 ราย

พื้นที่ 149.55 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)    

3 ราย

พื้นที่ 10 ไร่

41 ราย

พื้นที่ 211 ไร่

 

75 ราย

พื้นที่ 126 ไร่

5. ส่งเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยง (ราย/ไร่)

 

82 ราย

พื้นที่ 274 ไร่

64 ราย

พื้นที่ 407 ไร่

73 ราย 

พื้นที่ 516 ไร่

76 ราย

พื้นที่ 216 ไร่

76 ราย

พื้นที่ 28 ไร่

 

6. ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า (ราย/ไร่)

23 ราย

พื้นที่ 32 ไร่

 34 ราย

พื้นที่ 47 ไร่

61 ราย

พื้นที่ 143 ไร่

71 ราย

พื้นที่ 186 ไร่

84 ราย 

พื้นที่ 186 ไร่

23 ราย

พื้นที่ 23 ไร่

7. Food Bank (ราย/ไร่)

 

 

 

 

42 ราย 

42 ไร่

20 ราย

24 ไร่

8. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย/หมู่บ้าน)

 

2 ราย

3 หมู่บ้าน

32 ราย

 34 ราย

30 ราย
9. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย) หัตถกรรม 15 ราย หัตถกรรม 30 ราย หัตถกรรม 30 ราย

หัตถกรรม 30 ราย

แปรรูปผลผลิต 7 ราย

หัตถกรรม 30 ราย

หัตถกรรม 30 ราย

แปรรูปผลผลิต 7 ราย

10 อื่นๆ (ราย)           77 ราย
11.รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)       76 ราย    

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560