จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จำนวน 8,951 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 551 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกผัก การปลูกไม้ผล การปลูกพืชไร่ การถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์และประมงตามศักยภาพของพื้นที่  การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  การสนับสนุนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงการจัดรณรงค์ลดการใช้สาร้คมี การปลูกป่า และหญ้าแฝก เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563