ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงน้ำเคิม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 96.8 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29D กลุ่มชุดดินที่ 35B กลุ่มชุดดินที่ RL (หน่วยชุดดินผสม) และกลุ่มชุดดินที่ 36B ตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรงปานกลางสำหรับพื้นที่สูง ร้อยละ 47.86 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินกรวดมน,หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ตและหินปูน

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 พื้นที่ภายในลุ่มน้ำมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 46.03 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และห้ามมิให้มีกิจกรรมของมนุษย์ในพื้นที่ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 36.52 รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 ตามลำดับ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยน้ำลี และลุ่มน้ำเคิม ซึ่งเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่านส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำน่าน และมีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยน้ำเคิม และห้วยลี

 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ 49,883.93 ไร่ (ร้อยละ 61.44) รองลงมาอยู่ในพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 31,313.17 ไร่ (ร้อยละ 38.56)  ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  90.40 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 9.55 และพื้นที่เกษตรกรรม (โซน A) ร้อยละ 0.04 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เตรียมการฯอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

50.10

31,313.17

38.56

ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้

79.81

49,883.93

61.44

รวม

129.92

81,197.10

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

0.05

29.99

0.04

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

117.46

73,414.78

90.42

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

12.40

7,752.33

9.55

รวม

129.92

81,197.10

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

5,000 กล้า

2 ราย

30,000

10 ราย

50,000

15 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน

8 ตัน

 

 

22 ราย

 

2 หมู่บ้าน

20 ตัน

32 ราย

 

 

1 หมู่บ้าน

22 ตัน

33 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

1 ครั้ง 28 ไร่

 

 

 

30 ราย 60 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

1 หมู่บ้าน

3 ครั้ง 120 ไร่

 

 

48 ราย 87 ไร่

2 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 15 ไร่

 

 

 

83 ราย 132 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 กลุ่ม 10 กิโลเมตร

70  ราย

2 ครั้ง 26 กิโลเมตร

129 ราย

2 ครั้ง 26 กิโลเมตร

333 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

1 หมู่บ้าน

100 ครัวเรือน

 

 

 

 

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

4 แห่ง

1 หมู่บ้าน

2 แห่ง

1 หมู่บ้าน

7. การจัดทำฝาย

 

 

24 แห่ง

1 พื้นที่

 

 

8. ลดการเผา (กี่หมู่บ้านกี่ชุมชน) 

 

 

450 ไร่

3 พื้นที่

1,125 ไร่

4 พื้นที่

 

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561