ทรัพยากรดิน

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงแม่มะลอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 94.16 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 48E กลุ่มชุดดินที่ 47D กลุ่มชุดดินที่ RL (หน่วยชุดดินผสม) และกลุ่มชุดดินอื่นๆ ตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 65.66 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึกสองขนาด; ยุคไทรแอสซิก

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ


คลิกเพื่อขยาย

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B พื้นที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น คิดเป็นร้อยละ 12.7รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 ตามลำดับ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่ม มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ น้ำแม่มุ น้ำแม่จรหลวง ห้วยแม่วาก และห้วยแม่แจ่มเต๊าะ นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสั้นๆทางทิศตะวันตกของพื้นที่ได้แก่ ห้วยโป่งมุก ห้วยเฮียะ ไหลผ่านบ้านม่จรเหนือ บ้านแม่จร บ้านผักตึง บ้านฮี้ และห้วยเรือ


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม 100,613.13 ไร่ (ร้อยละ 75.84) รองลงมาอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ 28,320.00 ไร่ (ร้อยละ 21.35)  ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  93.47 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 6.53 ดังตารางที่ 2      

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่มะลอ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

     45.31

   28,320.00

     21.35

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง

       3.63

     2,269.43

       1.71

ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม

    160.98

 100,613.13

     75.84

พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์

       2.34

     1,462.99

       1.10

รวม

    212.26

 132,665.54

    100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่มะลอ

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

-

-

-

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

198.40

124,002.56

93.47

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

13.86

8,663.02

6.53

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

-

-

-

รวม

212.26

132,665.58

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

-

-

140,000

10 ราย

250,000

14 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

-

 

-

 

1 หมู่บ้าน

30 ตัน

100 ราย

 

2 หมู่บ้าน

35 ตัน

120 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

1ครั้ง 80 ไร่

 

 

 

40 ราย 30 ไร่

2 หมู่บ้าน

 

 

 

2 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 10 ไร่

 

 

 

31 ราย 91ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

3 หมู่บ้าน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

-

-

5 ครั้ง 20 กิโลเมตร

385 ราย

5 ครั้ง 20 กิโลเมตร

403 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

-

-

1 ครั้ง

100 คน

1 ครั้ง

100 คน

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

-

-

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

7. การจัดทำฝาย

-

-

10 ลูก

1 พื้นที่

10 ลูก

1 พื้นที่

8. ลดการเผา 

-

-

63 ไร่

2 พื้นที่

40 ไร่

2 พื้นที่

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561