ทรัพยากรดิน

         โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงสบโขง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 89.78 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47D กลุ่มชุดดินที่ 7 และกลุ่มชุดดินที่ 47E ตามลำดับ และพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 83.87 ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึกสองขนาด; ยุคไทรแอสซิก

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 พื้นที่ภายในลุ่มน้ำซึ่งมีลักษณะทั่วไปมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมที่สำคัญได้ คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B ตามลำดับ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำแม่หลอง ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่เงา ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำสาละวิน มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ น้ำแม่หลองหลวงเป็นแม่น้ำสายหลัก และยังมีลำห้วยสาขาสายสั้นๆไหลมารวมกับน้ำแม่หลองอีกหลายสายโดยลำห้วยสาขาที่สำคัญคือ ห้วยแม่หลองน้อย  น้ำตะกอและห้วยม่อโกร จากนั้นน้ำแม่หลองก็ไหลไปรวมกับแม่น้ำน้ำแม่เงา


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา, สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ 33,274.39 ไร่ (ร้อยละ 86.25) และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย 5,302.65 ไร่ (ร้อยละ 13.75) ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 81.70 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E) ร้อยละ 17.60 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย

8.48

5,302.65

13.75

นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

53.24

33,274.39

86.25

รวม

61.72

38,577.05

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบโขง

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

-

-

-

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

54.37

33,981.13

88.09

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

7.35

4,595.92

11.91

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

-

-

-

รวม

61.72

38,577.05

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริมในแปลงเก่า สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้สารเคมี สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

30,000 กล้า

80 ราย

50,000 กล้า

80 ราย

-

-

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

-

-

-

 

-

-

-

2 กลุ่มบ้าน

30 ตัน

-

-

 

30 ราย

-

-

2 กลุ่มบ้าน

30 ตัน

-

-

 

30 ราย

-

-

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 

 

-

-

 

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

1 ครั้ง

10 ไร่

-

1 ครั้ง

10 ไร่

1200 ต้น

 

1กลุ่มบ้าน

 

 

1กลุ่มบ้าน

 

1กลุ่มบ้าน

 

 

1 ครั้ง

10 ไร่

1,000 ต้น

5 ไร่

1,000 ต้น

 

 

 

1 กลุ่มบ้าน

1 กลุ่มบ้าน

1 กลุ่มบ้าน

 

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 ครั้ง 10 กิโลเมตร

80 ราย

2 ครั้ง 25 กิโลเมตร

160 ราย

3 ครั้ง  30 กิโลเมตร

240 ราย

5.ฝายชะลอน้ำ

-

-

10 แห่ง

2 กลุ่มบ้าน

15 แห่ง

3 กลุ่มบ้าน

6. สนับสุนนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

3 แห่ง

2 กลุ่มบ้าน

6 แห่ง

4 กลุ่มบ้าน

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561