ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีหน่วยแผนที่ดินเป็นกลุ่มดินกว้างๆ กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มชุดดินที่ 62 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ถึงร้อยละ 98.60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 96.18

 

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์ ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.63 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B  และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 คิดเป็นร้อยละ 15.97 ร้อยละ 5.96 และ ร้อยละ 3.44  ของพื้นที่ ตามลำดับ มีพื้นที่อยู่ในลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำสาละวิน โดยแบ่งออกเป็น แม่น้ำสาละวิน 1 แม่น้ำสาละวิน 3 และลุ่มน้ำแม่น้ำยวมตอนล่าง แบ่งเป็น ลุ่มน้ำแม่เมย ลุ่มน้ำแม่น้ำยวม 1 ลุ่มน้ำห้วยแม่ลามาหลวง

 

 

 

 


คลิกเพื่อขยาย

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 90.76 โดยแบ่งออกเป็น ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งชวา และป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน และยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตวนอุทยาน และเขตอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 8.71 และร้อยละ 0.54 ตามลำดับ (ดังตารางที่ 1) มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) ทั้งหมด

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่สามแลบ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ

241.41

150,880.70

90.76

ป่าท่าสองยาง

2.70

1,689.16

1.02

ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

86.19

53,867.94

32.40

ป่าสาละวิน(ป่าซาลวิน)

152.52

95,323.60

57.34

วนอุทยาน

23.16

14,475.25

8.71

ไม้สักใหญ่

23.16

14,475.25

8.71

อุทยานแห่งชาติ

1.43

890.93

0.54

ลุ่มน้ำคง (สาละวิน)

1.43

890.93

0.54

รวม

265.99

166,246.87

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน 

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

25,000 กล้า

120ราย

30,000

152 ราย

80,000

219 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน

7 ตัน

 

 

7 ราย

 

2 หมู่บ้าน

20 ตัน

136 ราย

104ราย

 

1 หมู่บ้าน

10 ตัน

104 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

1 ครั้ง 26 ไร่

 

 

 

15 ราย 20 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

1 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 20 ไร่

 

 

 

5000ต้น50ไร่

2 หมู่บ้าน

 

 

 

2 หมู่บ้าน

1 ครั้ง 15 ไร่

 

 

 

123 ราย 50 ไร่

1 หมู่บ้าน

 

 

 

2 หมู่บ้าน

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

1 กลุ่ม 17 กิโลเมตร

124  ราย

4 ครั้ง 25 กิโลเมตร

210 ราย

4ครั้ง 25 กิโลเมตร

203 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

 

 

 

 

 

 

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

 

 

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน 400ไร่

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

7. การจัดทำฝาย

 

 

40 แห่ง

4 พื้นที่

22แห่ง

4พื้นที่

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561