แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,656,180
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
66,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
310,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
6,553,500
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 8,685,680

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร
3 13,250
  1. กรมปศุสัตว์
4 39,900
  1. กรมป่าไม้
1 3,500
  1. ศูนย์พัฒนาเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
2 45,000

    5.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

49 8,584,030
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน   8,685,680
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562