แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,656,180 1,226,450 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
66,000 533,380
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
310,000 810,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 917,800
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
6,553,500 2,835,700 
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 8,685,680 6,323,330

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
39,900 39,900
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
13,250  9,250
 1. กรมป่าไม้
3,500  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  847,800
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000  39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
8,584,030 5,308,800
รวมงบประมาณ  8,685,680 6,323,330
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563