แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
678,850 659,550
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
184,000 161,900
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
490,500  639,250
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
350,000 11,500,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,964,850 2,673,750
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,668,200 15,634,450

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
76,600  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
28,500 19,500
 1. กรมการข้าว
  70,000 
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  11,200,000
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
60,000 52,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,489,300 4,292,950
รวมงบประมาณ 3,668,200 15,634,450
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563