แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา   อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
678,850
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
184,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
490,500
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
350,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,964,850
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,668,200

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
3 13,800
  1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2 60,000
    3. กรมส่งเสริมการเกษตร 3 28,500
    4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 3 76,600

    5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

37 3,489,300
รวมงบประมาณ 5 หน่วยงาน 38 3,668,200
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562