ประวัติความเป็นมา

          หมู่บ้านดอยปุยมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า  50  ปี  จากคำบอกเล่าสรุปได้ว่าบ้านดอยปุยก่อตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. 2489 หลังสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปหนึ่งปี  มีชาวม้งอพยพเข้ามาอยู่ก่อน  เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านปานขมุก” ต่อมามีชาวม้งจำนวน  3  ครอบครัว  คือ  นายชงหลื่อ  แซ่ว่าง  นายไซหลื่อ  แซ่ลี  และนายจู้สืบ  แซ่ว่าง  เข้ามาทำไร่และตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านดอยปุยในปี พ.ศ. 2494  และมีชาวม้งและชาวจีนฮ่อ  นำโดยนายเลาป๊ะ  แซ่ย่าง  อพยพหนีการปราบปรามยาเสพติดที่บ้านป่าคา  ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มอีก  30  ครอบครัว   และในเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประธานประชาคมบ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านดอยปุยมายังประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอให้จัดตั้งศูนย์สาธิตและพัฒนาส่งเสริมการเกษตรของโครงการหลวงขึ้นที่บ้านดอยปุย   เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลิ้นจี่มีราคาตกต่ำ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทำให้เกษตรกรขาดรายได้   ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับสถานีวิจัยดอยปุยไปศึกษาสภาพพื้นที่และวางแผนพัฒนาหมู่บ้านดอยปุยภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย”  โดยการนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในพื้นที่ โดยพื้นที่หมู่บ้านดอยปุย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาผีปันน้ำตอนบน ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 700 – 1,685  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  มีสภาพอากาศที่เย็นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 16 องศาเซลเซียส   อุณหภูมิต่ำสุด  7  องศาเซสเซียส และสูงสุด 29  องศาเซลเซียส

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561