ประวัติความเป็นมา

          นายอำเภอพบพระ ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอให้พื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์และตำบลรวมไทยพัฒนา เข้าร่วมเป็นโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ทรงมอบหมายให้สถาบันฯ พิจารณาดำเนินการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ เริ่มดำเนินงานใน 2 ตำบล 25 สาเหตุการเริ่มจัดตั้งโครงการ้นื่องจากสภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเริ่มเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้ จึงได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ติดต่อกัน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และโครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอ พบพระ ดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปี 2538 ทำการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฎรชาวไทยภูเขา จำนวน 1,423 ครอบครัว 9,283 คน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านจำนวน 19 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 1 ถึง 19   ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงพบพระ มีสำนักงานตั้งอยู่ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีระดับความสูงตั้งแต่ 400-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีมีความลดชันสูงชัน

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน

 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561