ประวัติความเป็นมา

          พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอธิการสมคิด จารณธมฺโม) ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน ได้ทำหนังสือถึงหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอความอนุเคราะห์ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าดำเนินการพัฒนาโดยจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เดิมใช้ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ" ต่อมาเปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ 

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ พิกัดที่ X = 704048, Y=2090829 ในแผนที่ระวาง 5146 เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง และถนนลูกรัง

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562