ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ " การดำเนินงานเริ่มแรกมี 6 หมู่บ้าน คือบ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5  บ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโซ้ง หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ต่อมามีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง 4 หมู่บ้าน คือบ้านปางว้าง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยแฮ้ว หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลพงษ์ อำเภอสนติสุข จังหวัดน่าน ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ ได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงโป่งคำ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน อยู่ในระดับความสูงตั้งแต่ 200-900 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนใหญ่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินภูเขามากกว่าที่ราบมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 25 มีพื้นที่ราบตามไหล่เขาประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 25 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561