ประวัติความเป็นมา

          ความเป็นมาของโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน  สืบเนื่องจากเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน (เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน)  ได้เล็งเห็นสถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน  จึงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมจากาการทำการเกษตรพื้นที่สูง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยได้ขออนุมัติคณะทำงานปลูกหญ้าแฝก  มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวในการประชุมคณะทำงานปลูกหญ้าแฝก  มูลนิธิโครงการหลวงเมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2549  และที่ประชุมได้มีมติให้ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว  ควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝกด้วย เพื่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิโครงการหลวง  (หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี)  มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมกับเครือข่าย จังหวัดน่านเพื่อดำเนินการดังกล่าว  ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เป็นที่ราบตามไหล่เขา อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 24.83 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561