ประวัติความเป็นมา

          ความเป็นมาของโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน  สืบเนื่องจากเครือข่ายองค์กรชาวบ้านที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่าน (เครือข่ายทรัพยากรป่าไม้ชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน)  ได้เล็งเห็นสถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน  จึงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมจากาการทำการเกษตรพื้นที่สูง และเพื่อเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยมูลนิธิโครงการหลวง  (หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี)  มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมกับเครือข่าย จังหวัดน่านเพื่อดำเนินการดังกล่าว ภายใต้ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงสะเนียน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ 

 

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียนตั้งอยู่ที่ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พิกัด WGS84 UTM Zone 47Q  E 676583 N 2091264 ระยะทางห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 347 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/
ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562